კომპანიის რეგისტრაცია

 

უცხოურ არარეზიდენტ კომპანიებს საქართველოში ფართო საინვესტიციო არეალით სარგერბლობის შესაძლებლობა ეძლევათ, გამომდინარე საქართველოში არსებული ლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკიდან, შეღავათიან საგადასახადო რეჟიმიდან, მდგრადი მაკროეკენომკური გარემოდან და სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობიდან.

უცხოური ინვესტიციების ხელშეწყობისა და ბიზნეს საქმიანობის წახალისების მიზნით საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა უცხოელ ინვესტორებს სთვაზობს საქართველოში ახალი კომპანიის დაფუძნებისა და რეგისტრაციის მომსახურებას.

 

 • ახალი კომპანიის, უცხოური არარეზიდენტი და უცხოური ფილიალის დაფუძნება/რეგისტრაციას კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
 • დაფუძნებასთან  და კოპანიის საქმიანობასთან დაკავშირებით ყველა საჭირო მოქმედებები განხორციელებას, მათ შორის:

 

 • დაფუძნებული კომპანიების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევა, როგორიცაა, კომპანიის დირექტორის დანიშვნა, მუდმივი სამდივნოთი უზრუნველყოფა და სხვა ორგანიზაციული საკითხების განხორციელება;
 • თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი წესდების/დებულების  შემუშავება, დაინტერესებული პირის მოთხოვნების გათვალისწინებით;
 • საქართველოში მოქმედი ნებისმიერ ბანკში ანგარიშების გახსნა და სხვა საბანკო მომსახურებების გამოყენებაში დახმარება

 

 • მომსახურების მიღების მიზნით დაინტერესებული პირი წარმოადგენს:

 

 • ინფორმაციას დასაფუძნებელი კომპანიის ან უცხოური საწარმოს ფილიალის შესახებ, კერძოდ:
 • სახელწოდებას;
 • საწესდებო კაპიტალის ოდენობას;
 • საქმიანობის ძირითად სფეროს.
 • ხელმძღვანელობაზე უფლება მოსილი პირის მონაცემებს(ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • უცხოური საწარმოს ფილიალის შემთხვევაში, თუ საწარმოს დაფუძნება ხდება უცხოური იურიდიული პირისმიერ, ამ უკანასკნელის თანხმობა ფილიალის დაფუძნებაზე;

 

 მეწარმე და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის წარმოშობის რეგისტრაცია

 

კანონმდებლობით დადგენილია შემდეგი სამართლებრივი ფორმები:

 

1.      შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება- შპს;

2.      სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება- სპს;

3.      კომანდიტური საზოგადოება- კს;

4.      სააქციოსაზოგადოება- სს;

5.      კოოპერატივი.

 

 

იურიდიული პირების რეგისტრაციას ახორციელებს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო რომელიც განსაზღვრავს სავალდებულოდ წარსადგენი დოკუმენტაციისა და ინფორმაციის ნუსხას.

 

მეწარმე სუბიექტად რეგისტრაციისთვის სავალდებულოა:

1. წესდება

2. სადამფუძნებლო შეთანხმება

3. რეგისტრაციის საფასურის გადახდა.

 

წესდება:

 

მეწარმე სუბიექტის სადამფუძნებლო დოკუმენტია წესდება, რომელიც უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

ა. იურიდიული პირის სახელწოდება (სავალდებულოა სახელწოდება მოცემული იყოს ქართული დამწერლობით და სურვილის შემთხვევაში უცხო ენაზეც)

ბ. ინფორმაციას წილების გადანაწილების შესახებ (წილების ჯამი უნდა იყოს 100)

გ. ინფორმაციას დამფუძნებლების შესახებ, კერძოდ მათი სახელი გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი მისამართი.

დ. ინფორმაციას მართვის ორგანოებზე და გადაწყვეტილების მიღების პროცედურაზე. აუცილებელია მოცემული იყოს მართვაზე პასუხისმგებელი პირების მონაცემები, ისეთი როგორიცაა სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და საცხოვრებელი მისამართი.

ე. წესდებაში უნდა იყოს მოცემული ინფორმაცია კომპანიის ელ. ფოსტის შესახებ.

ვ. ინფორმაცია საქმიანობის სფეროს შესახებ. ( იმ შემთხვევაში თუ საქმიანობა დაკავშირებულია კვების პროდუქტების წარმოებასა და რეალიზებასთან ხელმძღვანელი პირის (წარმომადგენლის) მიერ ხდება დამატებითი კითხვარის შევსება ადგილზე.

ზ. ინფორმაცია კომპანიის იურიდიული მისამართის შესახებ. იმ შემთხვევაში თუკი იურიდიული მისამართი არ არის რომელიმე დამფუძნებლის ან ხელმძღვანელი პირის ჩაწერის მისამართი ან საკუთრება  სავალდებულოა მესაკუთრის თანხმობა ან მესაკუთრესთან გაფორმებული იჯარის/ქირავნობის ხელშეკრულება.

 

გადაწყვეტილება:

მეწარმე სუბიექტის დამფუძნებლის გადაწყვეტილება უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

ა. ინფორმაცია დამფუძნებლების შესახებ, კერძოდ მათი სახელი გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი მისამართი.

ბ. გადაწყვეტილებას კომპანიის დაფუძნების შესახებ.

გ. გადაწყვეტილებას ხელმძღვანელი პირის დანიშვნის შესახებ.

 

 

იმ შემთხვევაში თუ დამფუძნებელი არის უცხოელი სავალდებულოა დოკუმენტაცია იყოს შედგენილი ორ ენაზე და შესაბამისი წესით დამოწმებული.

თუკი რეგისტრაცია ხორციელდება წარმომადგენლის მეშვეობით სავალდებულოა შესაბამისი წესით შედგენილი და დამოწმებული (სანოტარო) მინდობილობა.

 

სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის დამოწმება შესაძლებელია როგორც სანოტარო ფორმით ასევე იუსტიციის სახლის უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ.

 

რეგისტრაციის საფასური 1 სამუშაო დღეში არის 100 ლარი, იმავე სამუშაო დღეს 200 ლარი და დამოწმების ღურებულება 5 ლარი.