შესვლა | რეგისტრაცია
პაროლის აღდგენა
GEO ENG
  • სავაჭრო-საინვესტიციო ურთიერთობების ხელშეწყობის მიზნით პალატა აწყობს სხვადასხვა ტიპის ფორუმებსა და შეკრებებს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის გარეთ. ასეთ ფორუმებში ბიზნეს სუბიექტების მონაწილეობა ხელს უწყობს სავაჭრო-საინვესტიციო წინადადებების ურთიერთგაცვლასა და საინტერესო კონტაქტების დამყარებას. ამასთანავე, პალატა მონაწილეობას ღებულობს საერთაშორისო ფორუმებში.
  • პალატის მიერ გაიცემა შემდეგი სახეობის წარმოშობის სერტიფიკატები: არაპრეფერენციული წარმოშობის საერთო ფორმის სერტიფიკატი; პრეფერენციული წარმოშობის სერთიფიკატი – ფორმა CT 1 (დსთ); პრეფერენციული წარმოშობის GSP სერთიფიკატი - ფორმა A.
  • საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ,,საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესახებ” საქართველოს კანონისა და მისი წესდების შესაბამისად ახორციელებს საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოქმნილ ფორს-მაჟორისა და საგარეო-ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გარემოებების დამოწმებას და გასცემს შესაბამის ცნობას.
  • ახალი კომპანიის, უცხოური არარეზიდენტი და უცხოური ფილიალის დაფუძნება/რეგისტრაციას კანონმდებლობით დადგენილი წესით; დაფუძნებასთან და კოპანიის საქმიანობასთან დაკავშირებით ყველა საჭირო მოქმედებები განხორციელება.
  • საერთაშორისო პალატებში გაერთიანების/სხვა პალატებთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმების გაფორმების გზით და ფორუმების ორგანიზების საშუალებით ჩვენ ვთავაზობთ მაქსიმალურ შესაძლებლობებს ქართველ ბიზნესმენებს იპოვნონ პარტნიორი/ინვესტორი.
  • საბუთის რეგისტრაცია გულისხმობს, რომელიმე კონკრეტული ფირმის მიერ წარმოდგენილი საბუთის პალატის შტამპით და ბეჭდით დამოწმებას.
ბიზნეს ფორუმების/გამოფენების ორგანიზება
სერტიფიკატები
ფორს-მაჟორის დადასტურება
კომპანიის რეგისტრაცია
ბიზნეს კონტაქტი
საბუთის დამოწმება
ვალუტის კურსი
EUR
2.2891
0.0000
 
GBP
2.8802
0.0000
 
USD
1.7360
0.0000
 
თარიღი და დრო
01/09/2014
თბილისი, საქართველო
ყველა უფლება დაცულია © 2014 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
DEVELOPED BY ITNOVATIONS